Vervolgonderzoek beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken

Beheer en onderhoud is van belang voor een goede en veilige doorstroming op de wegen en vaarwegen. In dit doorwerkingsonderzoek is nagegaan in hoeverre er invulling is gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport Onderhoud onderbouwd uit 2009.

Natuurcompensatie

Vanuit de verantwoordelijkheid voor natuur hebben provincies de regierol bij natuurcompensatie. Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe de Randstadprovincies hun rol hebben vormgegeven en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Stiltegebieden

De provincies hebben de verantwoordelijkheid om stiltegebieden aan te wijzen. Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in de mogelijkheden voor stiltegebieden en de wijze waarop de Randstedelijke provincies daar invulling aan hebben gegeven.

Informatieveiligheid

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Onderzocht is of de provincies de informatieveiligheid voldoende hebben geborgd.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts