Vervolgonderzoek natuurcompensatie Zuid-Holland

Provincies hebben de regierol bij natuurcompensatie. Met dit vervolgonderzoek natuurcompensatie is inzichtelijk gemaakt hoe in de praktijk de huidige invulling van het Zuid-Hollandse beleid gestalte krijgt.

Recreatieschap Spaarnwoude

Recreatieschap Spaarnwoude is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spaarnwoude. In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe het recreatieschap functioneert en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Vervolgonderzoek beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken

Beheer en onderhoud is van belang voor een goede en veilige doorstroming op de wegen en vaarwegen. In dit doorwerkingsonderzoek is nagegaan in hoeverre er invulling is gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport Onderhoud onderbouwd uit 2009.

Natuurcompensatie

Vanuit de verantwoordelijkheid voor natuur hebben provincies de regierol bij natuurcompensatie. Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe de Randstadprovincies hun rol hebben vormgegeven en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts