Stiltegebieden

De provincies hebben de verantwoordelijkheid om stiltegebieden aan te wijzen. Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in de mogelijkheden voor stiltegebieden en de wijze waarop de Randstedelijke provincies daar invulling aan hebben gegeven.

Informatieveiligheid

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Onderzocht is of de provincies de informatieveiligheid voldoende hebben geborgd.

Uitvoering op afstand

In honderden bedrijven in Nederland worden op grote schaal gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt en/of opgeslagen. Onderzocht is hoe de provincies opdracht geven voor de uitvoering van VTH-taken bij deze majeure risicobedrijven.

Geluidhinder provinciale wegen

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken. Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in het provinciale beleid inzake geluidhinder en de uitvoering daarvan.

Onzichbaar ivm. SEO
← Older posts