Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/users/randxftp/randstedelijke-rekenkamer.nl/inc/publicaties.inc.php on line 17
Publicaties in Noord-Holland

publicaties lopend onderzoek thema nieuws achtergrond programmaraad organisatie werkwijze vacatures

Rapporten Provincie Noord-Holland

2014

 • Openbaar, tenzij - provincie Noord-Holland
  Onderwerp: Nederland is een democratie. Daarom mag eenieder weten hoe de overheid, en dus ook de provincie, haar werk doet. Het belang van openbaarheid in het openbaar bestuur is groot. Net als andere overheidsinstanties, heeft de provincie echter soms te maken met gevoelige dossiers. Het kan dan nodig zijn om stukken als geheim te bestem­pelen en de vergadering waarin het onderwerp behandeld wordt achter gesloten deuren plaats te laten vinden. Voorbeelden van onderwerpen waarbij geheimhouding...
  Publicatiedatum: 2 juni 2014
  lees verder >>


 • Quick scan Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren - met reactie GS Noord-Holland
  Onderwerp: De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de aanpak van leegstaande kantoren in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel van de quick scan is om inzichtelijk te maken in hoeverre de Randstadprovincies de afspraken uit het Convenant aanpak leegstand kantoren zijn nagekomen. U kunt de quick scan (PDF-versie) met de reactie van GS Noord-Holland vinden onder Rapport / bijlagen / persbericht. Daarnaast is de...
  Publicatiedatum: 11 maart 2014
  lees verder >>


 • Natuurbeheer in beeld Provincie Noord-Holland
  Onderwerp: In de loop der jaren hebben de provincies een steeds belangrijker taak gekregen op het terrein van natuur. Met de verdere decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies zal deze provinciale rol nog verder vergroten. Het provinciale natuurbeleid kent doelen ten aanzien van biodiversiteit, ecologische verbindingen, terugdringen van versnippering, belevingswaarde en gebruik van natuur. Sommige doelen komen voort uit (inter)nationale verplichtingen of berusten op provinciale...
  Publicatiedatum: 25 februari 2014
  lees verder >>


2013

 • Quick scan Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten)
  Onderwerp: De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de vorming van de Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in de provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De doelstelling van de quick scan is het bieden van een overzicht op hoofdlijnen in de stand van zaken met betrekking tot de vorming van de Omgevingsdiensten en het – mede op basis van een vergelijking tussen de Omgevingsdiensten in de Randstadprovincies – benoemen van...
  Publicatiedatum: 31 oktober 2013
  lees verder >>


 • Grip op het Groene Hart - Vervolgonderzoek
  Onderwerp: Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige afwegingen tussen bijvoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds en het openhouden van het gebied anderzijds. In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het beleid omtrent het Groene Hart. De...
  Publicatiedatum: 19 augustus 2013
  lees verder >>


 • Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering - Noord-Holland
  Onderwerp: Bodemverontreinigingen die een risico vormen voor mens, dier of plant worden bij voorkeur weggehaald. Dat is echter niet altijd (volledig) mogelijk of gewenst. Vaak kan het technisch niet, of niet helemaal, bijvoorbeeld omdat de verontreiniging onder een gebouw ligt of omdat hoge kosten van het saneren en de verwachte opbrengst (verminderd milieurisico) niet in een verantwoorde verhouding tot elkaar staan. Ook is de verplaatsing van vervuild materiaal...
  Publicatiedatum: 28 mei 2013
  lees verder >>


2012

 • Gevalstudie doeltreffendheid subsidie Luchtkwaliteit
  Onderwerp: Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Op 6 maart jl. publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer de resultaten van het eerste deel van het onderzoek ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies’. In vervolg daarop zijn als gevalstudie vier evaluaties uitgevoerd. De centrale vraagstelling...
  Publicatiedatum: 10 oktober 2012
  lees verder >>


 • Decentralisatie Waddenfonds
  Onderwerp: Vanaf 1 januari 2012 zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor de uitvoering van het Waddenfonds. Tot die datum heeft het Rijk hieraan uitvoering gegeven. Het doel van het Waddenfonds is met extra investeringen de ecologische en economische kwaliteit van het Waddengebied te versterken. U kunt de brief aan de Provinciale Staten van Noord Holland en de reactie van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds hieronder downloaden.
  Publicatiedatum: 8 augustus 2012
  lees verder >>


 • Duurzaam inkopen en aanbesteden - Provincie Noord-Holland
  Onderwerp: Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Het begrip ‘duurzaamheid’ zelf is de laatste jaren ook veelomvattender geworden: het omvat niet alleen milieucriteria, maar inmiddels ook sociale voorwaarden. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkopen. De Rekenkamer heeft de kwaliteit van het duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid van de vier Randstadprovincies...
  Publicatiedatum: 11 april 2012
  lees verder >>


 • (On)verantwoord wachten op jeugdzorg - provincie Noord-Holland
  Onderwerp: De Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Den Haag, de Rekenkamer Oost-Nederland en de Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de rapportages over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan negen weken wacht op jeugdzorg. Het betreft een landelijk onderzoek dat is uitgevoerd in de twaalf provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Eind 2009 hebben de provincies en stadsregio’s afspraken met het Rijk gemaakt over de aanpak...
  Publicatiedatum: 13 maart 2012
  lees verder >>


 • Inzicht in doeltreffendheid van subsidies - provincie Noord-Holland
  Onderwerp: Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Dit onderzoek richt zich op het inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: ’In hoeverre heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van provinciale subsidies en wat is de...
  Publicatiedatum: 6 maart 2012
  lees verder >>


 • Wieringerrandmeer gestrand
  Onderwerp: Op 15 november 2010 besloten Provinciale Staten (PS) het project Wieringerrandmeer stop te zetten, omdat voortzetting van het project een onverantwoord financieel risico voor de provincie zou betekenen. Veel Statenleden bleven op dat moment met de vraag zitten hoe het zover heeft kunnen komen. Waren PS kritisch genoeg en waren ze wel goed geïnformeerd over de risico’s? Op verzoek van PS heeft de Randstedelijke Rekenkamer het besluitvormingsproces van het project Wieringerrandmeer...
  Publicatiedatum: 31 januari 2012
  lees verder >>


2011

 • Beoordeling stand van zaken aanpak beleidsinformatie jeugdzorg - Noord-Holland
  Onderwerp: De Rekenkamer heeft in mei 2011 het onderzoek ‘Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal Noord-Holland’ gepubliceerd. Voortbordurend hierop hebben wij, op verzoek van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland, een plan ter verbetering van de beleidsinformatie beoordeeld van het Instellingenberaad (Bureau Jeugdzorg en de Organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp). Voor een specifiek onderdeel van dit plan, te weten een extern datawarehouse waarmee de beleidsinformatie wordt...
  Publicatiedatum: 18 november 2011
  lees verder >>


 • Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal provincie Noord-Holland
  Onderwerp: De Rekenkamer heeft begin 2010 in het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de prestatieafspraken in de jeugdzorg tussen de provincies en het Rijk en het verbeteren van de informatievoorziening. Medio 2010 heeft de voormalige Statencommissie Sociale Infrastructuur van de provincie Noord-Holland de Rekenkamer gevraagd de uitvoering van de aanbevelingen te onderzoeken. Dit  rapport bevat de resultaten van het zogenoemde...
  Publicatiedatum: 31 mei 2011
  lees verder >>


 • Vitaal platteland - Leefbaarheid en sociaal-economische vitalisering van het platteland in de Randstad - Noord-Holland
  Onderwerp: Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV-bereikbaarheid. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid en of de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend is. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een...
  Publicatiedatum: 29 maart 2011
  lees verder >>


 • Provinciaal economisch beleid - Noord-Holland
  Onderwerp: De provincie kan bij het opzetten van het economisch beleid zelf bepalen welke autonome taken ze uitvoert. De autonome taken van het provinciaal economisch beleid bestaan vaak uit het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, promotie en acquisitie en het bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is van belang dat de provincie duidelijk aangeeft waarom ze een autonome taak uitvoert. De Rekenkamer is nagegaan hoe de provincie aan de voorkant deze autonome taken...
  Publicatiedatum: 4 januari 2011
  lees verder >>


 • Regie op herstructureren bedrijventerreinen - Noord-Holland
  Onderwerp: Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Veel bedrijventerreinen (zo’n 30 procent) zijn echter verouderd. De provincies hebben provinciale herstructureringsprogramma’s opgesteld, ten behoeve van de versnelde herstructurering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre de provincies beleidsmatig invulling geven aan de eisen die in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 aan deze programma’s...
  Publicatiedatum: 4 januari 2011
  lees verder >>


2010

 • Reserves juist bestemd? - Noord-Holland
  Onderwerp: De provincies zetten middelen in reserves om ze op een later moment te kunnen besteden. Voor een doelmatig gebruik van middelen is het van belang dat de provincie de reserves goed onderbouwt. Provinciale Staten (PS) kunnen aan de hand van een goede onderbouwing een betere afweging maken over het wel of niet instellen van een bestemmingsreserve. Ook kunnen PS beter controleren of het verloop van de reserve op de onderbouwing aansluit. Naar aanleiding hiervan heeft de Randstedelijke Rekenkamer...
  Publicatiedatum: 26 augustus 2010
  lees verder >>


 • Doorwerking Grip op grote projecten - Noord-Holland
  Onderwerp: Het rapport 'Grip op grote projecten' was in 2007 één van de eerste onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer. Destijds is onderzocht in hoeverre de Randstedelijke provincies algemene procesafspraken maakten over de besluitvorming en de informatievoorziening bij grote projecten en hoe de besluitvorming en informatievoorziening in een aantal praktijkgevallen daadwerkelijk waren verlopen. In het rapport 'Doorwerking Grip op grote projecten' heeft de Rekenkamer...
  Publicatiedatum: 18 mei 2010
  lees verder >>


 • "Kind centraal of cijfers centraal?' - Noord-Holland
  Onderwerp: Op 4 september 2008 hebben het Rijk en het IPO (namens de 12 provincies) een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om uiterlijk 31 december 2009 geen wachtlijsten in de jeugdzorg te hebben. Het Rijk en de provincies hebben hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de afspraken met het Rijk adequaat zijn en of het kind hierin voldoende centraal staat, wat de kwaliteit van de managementinformatie in de jeugdzorg is en wat de effecten...
  Publicatiedatum: 4 januari 2010
  lees verder >>


2009

 • Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer - Noord-Holland
  Onderwerp: Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer - Provincie Noord-Holland
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar concessiebeheer in het openbaar vervoer. Zij heeft onderzocht hoe de uitvoering van de concessies, die door deze provincies zijn verleend, plaatsvindt en of de provinciale doelen hiermee worden bereikt. Bovendien is gekeken of het beheer van de concessies door de provincies invloed heeft op de uitvoering ervan door de vervoerders.

  Publicatiedatum: 30 september 2009
  lees verder >>


 • Bedrijventerreinen ter discussie
  Onderwerp: Bedrijventerreinen krijgen momenteel veel aandacht. Politiek en bestuurlijk zijn de laatste tijd de nodige keuzes gemaakt in het beleid of zullen op afzienbare termijn worden gemaakt. De Randstedelijke Rekenkamer heeft dit jaar een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd. In deze rapportage worden, vooruitlopend op het onderzoek in 2010, een beknopt samenvattend overzicht van feitelijke informatie en een aantal inzichten en aandachtspunten  gepresenteerd.
  Publicatiedatum: 8 september 2009
  lees verder >>


 • Onderhoud onderbouwd - Noord-Holland
  Onderwerp: Civiele kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, spelen een belangrijke rol in ons verkeer- en vervoersysteem. Door ze planmatig te beheren en onderhouden kan overlast voor de weggebruiker in de vorm van wegafsluitingen en omleidingen worden verminderd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft met dit onderzoek in kaart gebracht welk beleid de provincie heeft ontwikkeld op het gebied van beheer en onderhoud van kunstwerken, hoe de provincie dit beleid uitvoert en in hoeverre de prestaties...
  Publicatiedatum: 15 juni 2009
  lees verder >>


 • Pilot herschrijven programmaplan begroting 2009
  Onderwerp: De Randstedelijke Rekenkamer heeft een kort onderzoek uitgevoerd naar de proef voor het herschrijven van het programmaplan van de begroting 2009 van de provincie Noord-Holland. Met de nieuwe systematiek voor het programmaplan, waarin staat welke beleidsdoelstellingen de provincie wil behalen, welke activiteiten ze daarvoor gaat ondernemen en wat dat gaat kosten, hoopt Noord-Holland de begroting beter inzichtelijk te maken.
  Op verzoek van de Statencommissie FEPO (Financiën, Europa,...

  Publicatiedatum: 30 maart 2009
  lees verder >>


 • Het Groene Hart - Een haalbare kaart?
  Onderwerp: Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige afwegingen tussen bijvoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds en het openhouden van het gebied anderzijds.
  In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het beleid omtrent het Groene Hart....

  Publicatiedatum: 16 maart 2009
  lees verder >>


2008

 • Puzzelen met de wateropgave - Noord-Holland
  Onderwerp: In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Een belangrijk onderwerp uit het NBW is het oplossen van de zogenaamde kwantitatieve wateropgave. Dit is de opgave die is ontstaan als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking. Er is sprake van een wateropgave als wateroverlast in een gebied vaker dreigt voor te komen dan acceptabel is. Hierbij moet worden uitgegaan van de in de toekomst te...
  Publicatiedatum: 8 oktober 2008
  lees verder >>


 • Bijsturen met de begroting - Noord-Holland
  Onderwerp: Onderbesteding is een belangrijk signaal voor Provinciale Staten. Als uit de jaarstukken blijkt dat (veel) minder geld is uitgegeven dan begroot, kan dit betekenen dat bepaald beleid niet is uitgevoerd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, met onderbesteding als uitgangspunt, onderzocht of PS gedurende het begrotingsjaar voldoende inzicht hebben in de voortgang van de uitvoering van de begroting en of voldoende is bijgestuurd indien hier aanleiding toe was.
  Publicatiedatum: 20 augustus 2008
  lees verder >>


 • Cultuurhistorie in kaart gebracht - Noord-Holland
  Onderwerp: De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar cultuurhistorie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer het provinciale beleid op het gebied van cultuurhistorie inzichtelijk maken, de uitvoering van dat beleid beoordelen en bepalen in welke mate de geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd.
  Om een beter beeld te krijgen van de uitvoering van het cultuurhistorisch beleid heeft de Rekenkamer enkele...

  Publicatiedatum: 8 mei 2008
  lees verder >>


2007

 • Meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwateronttrekkingen - Noord-Holland
  Onderwerp: In de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden grote grondwateronttrekkingen plaats. Als die plotseling worden stopgezet, kan dit leiden tot verhoging van de grondwaterstand en daarmee tot overlast voor de omgeving. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies een meldingsvoorschrift in de vergunningen voor grondwateronttrekkingen hebben opgenomen, zodat bij stopzetting of vermindering van grondwateronttrekkingen het risico op overlast via...
  Publicatiedatum: 18 december 2007
  lees verder >>


 • Verbonden partijen verkend - Noord-Holland
  Onderwerp: Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft, bijvoorbeeld recreatieschappen, ontwikkelingsmaatschappijen en nutsbedrijven. Bij de deelname aan en/of oprichting van een verbonden partij spelen een aantal afwegingen een rol. Zo komen verbonden partijen in verschillende vormen voor (o.a. vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen), elk met hun eigen voor- en nadelen.
  Om de verscheidene afwegingen en...

  Publicatiedatum: 11 december 2007
  lees verder >>


 • Handreiking aankoop aandelen
  Onderwerp: De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor Provinciale Staten van Noord-Holland een handreiking geschreven, die behulpzaam kan zijn bij de afweging of de provincie aandelen Nuon zal bijkopen. Dit naar aanleiding van recente berichten in Provinciale Staten dat Noord-Holland overweegt haar huidige aandelenbelang van 9,6 % te vergroten. In de handreiking komen een aantal afwegingen aan de orde die de provincie kan betrekken bij de besluitvorming.
  Publicatiedatum: 30 november 2007
  lees verder >>


 • Kaderstellen met de begroting 2008 - Noord-Holland
  Onderwerp: Binnenkort behandelen Provinciale Staten de programmabegroting voor 2008. Met de vaststelling van de begroting stellen PS zowel de beleidsmatige als financiële kaders voor het komende jaar. Om PS te ondersteunen bij de behandeling, heeft de Rekenkamer de begroting in korte tijd op een aantal punten onderzocht. Gekeken is of het voorgenomen (financiële) beleid toereikend wordt verwoord, mede met het oog op de verantwoording hierover in de jaarstukken.
  Publicatiedatum: 3 oktober 2007
  lees verder >>


 • Provinciaal gesubsidieerd jeugdzorgaanbod - Noord-Holland
  Onderwerp: Jongeren hebben een wettelijk recht op jeugdzorg. De provincies zijn er verantwoordelijk voor, dat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk worden geholpen met het beschikbare geld. Het is daarom van belang dat de provincies hun budget voor jeugdzorg efficiënt en effectief besteden. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door goede afspraken te maken met instellingen die zorg aanbieden of door concurrentie tussen deze instellingen te bevorderen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht in...
  Publicatiedatum: 24 april 2007
  lees verder >>


 • Grip op grote projecten provincie Noord-Holland
  Onderwerp: De provincie Noord-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk het Wieringerrandmeer en de reconstructie van de oostelijke ring van Alkmaar (N242), is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.  
  Publicatiedatum: 2 april 2007
  lees verder >>


 • Handreiking voor controle door Provinciale Staten
  Onderwerp: Leden van Provinciale Staten (PS) hebben drie taken: een volksvertegenwoordigende, een kaderstellende en een controlerende taak. De Randstedelijke Rekenkamer biedt PS met de "Handreiking voor controle door Provinciale Staten" een overzicht van de instrumenten, die zij tot hun beschikking hebben bij het uitvoeren van hun controlerende taak.
  Publicatiedatum: 12 maart 2007
  lees verder >>


2006

 • Kennis van eigen kunnen - Noord-Holland
  Onderwerp: De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies de doeltreffendheid (worden de doelen gerealiseerd?), doelmatigheid (gebeurt dit zo efficiënt mogelijk?) en rechtmatigheid (gebeurt het volgens de regels?) van het eigen handelen controleren. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Kennis van eigen kunnen”, dat u hier voor elk van de vier provincies kunt nalezen.
  Publicatiedatum: 24 oktober 2006
  lees verder >>


 • Kaderstellen met de begroting 2007?
  Onderwerp: Om de Provinciale Staten van de vier provincies te ondersteunen bij het behandelen van de begroting 2007, heeft de Randstedelijke Rekenkamer op enkele onderdelen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze begroting. U kunt de resultaten van de onderzoeken hier nalezen.
  Publicatiedatum: 16 oktober 2006
  lees verder >>


 • Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument voor PS
  Onderwerp: De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de begroting (voor 2006) en de jaarstukken (over 2004) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer nagaan of deze documenten de Provinciale Staten in staat stellen hun kaderstellende en controlerende functie goed uit te voeren.
  Publicatiedatum: 22 augustus 2006
  lees verder >>


 • Resultaten onderzoek rechtmatigheid in Noord-Holland
  Onderwerp: Op 10 juli 2006 zullen Provinciale Staten van Noord-Holland de jaarstukken over 2005 bespreken. Met deze jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid in 2005. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of Provinciale Staten voldoende inzicht hebben in de mate waarin de provincie rechtmatig heeft gehandeld in dat jaar.
  Publicatiedatum: 6 juli 2006
  lees verder >>


 • Rekenen op de jaarstukken 2005?
  Onderwerp: Om de Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te ondersteunen bij het behandelen van de jaarstukken over 2005, heeft de Randstedelijke Rekenkamer deze jaarstukken in enkele weken aan een onderzoek onderworpen. Tijdens dit onderzoek is geanalyseerd of het voorgenomen beleid (zoals verwoord in de begroting) en eventuele afwijkingen hierop toereikend worden verantwoord.
  Publicatiedatum: 9 mei 2006
  lees verder >>


 • Brief aan PS over Regio Randstad
  Onderwerp: Zoals beschreven in de programmabegroting 2006 is de Randstedelijke Rekenkamer voornemens om met enige regelmaat de Provinciale Staten een brief te sturen ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende taken van de Staten.
  Naar aanleiding van een verzoek tot onderzoek van de Programmaraad beschrijft deze eerste brief, welke mogelijkheden de Provinciale Staten hebben om het beleid van Regio Randstad beter te laten aansluiten bij hun wensen.
  Regio Randstad is een...

  Publicatiedatum: 30 januari 2006
  lees verder >>


<<Terug
 

 

 

 

18 mei: Vacature directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer >>

2 maart: Rekenkamer start onderzoek Financieel toezicht... >>

20 januari: Publicatie rapport 'Validatie Terugblik Collegeperiode... >>

17 november: Rekenkamer start onderzoek TMI-regeling >>

11 november: Publicatie rapport 'Grond voor verandering - Onderzoek... >>

Webdesign Utrecht Westsite Media | Copyright 2014 De Randstedelijke Rekenkamer