Herbenoeming bestuurder/directeur

Mevrouw dr.ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA is met ingang van 1 november 2020 herbenoemd als bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer.

Alle vier de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer (GR RRK) besloten tot herbenoeming. Mevrouw Hoenderdos legde vervolgens de belofte af in de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland.

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én of zij handelen volgens de regels.