Het Groene Hart – Een haalbare kaart?

Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige afwegingen tussen bijvoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds en het openhouden van het gebied anderzijds. In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het beleid omtrent het Groene Hart. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht welke inzichten naar voren kwamen uit een aantal eerdere onderzoeken en welke aandachtspunten daaruit kunnen worden afgeleid voor het huidige Groene Hart-beleid. Ook geeft de Rekenkamer een overzicht van de historische ontwikkeling van het Groene Hart.Het onderzoek heeft geresulteerd in één rapport voor de drie provincies.