Zuid-Holland

Bloemlezing uit bijna zes jaar onderzoek

In januari 2006 verschenen de eerste onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer. In de beginjaren stonden de rapporten vooral in het teken van het duale bestel om Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerden Staten (GS) te voorzien van instrumenten voor een optimale inrichting en rolverdeling. Al snel is vervolgens een zodanige programmering tot stand gekomen dat inmiddels over alle beleidsvelden van de provincie verschillende onderzoeksrapporten zijn verschenen. De Rekenkamer heeft voor de nieuwe Statenleden een aantal hand-outs gemaakt, waarin de belangrijkste conclusies uit de onderzoeken zijn samengevat.