Bedrijventerreinen ter discussie

Bedrijventerreinen krijgen momenteel veel aandacht. Politiek en bestuurlijk zijn de laatste tijd de nodige keuzes gemaakt in het beleid of zullen op afzienbare termijn worden gemaakt. De Randstedelijke Rekenkamer heeft dit jaar een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd. In deze rapportage worden, vooruitlopend op het onderzoek in 2010, een beknopt samenvattend overzicht van feitelijke informatie en een aantal inzichten en aandachtspunten gepresenteerd.

Foto: Provincie Zuid-Holland