Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument voor PS

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de begroting (voor 2006) en de jaarstukken (over 2004) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer nagaan of deze documenten de Provinciale Staten in staat stellen hun kaderstellende en controlerende functie goed uit te voeren.