Utrecht

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Al in 2007 heeft de Rekenkamer het onderzoek ‘Verbonden partijen verkend’ uitgevoerd. Het rapport van de Rekenkamer gaat in op verschillende afwegingen rondom verbonden partijen, waaronder de afweging bij oprichting van / deelname aan verbonden partijen, de sturing en verantwoording van verbonden partijen en de provincie als aandeelhouder. Tijdens de laatste programmaraadbijeenkomst van de vorige Statenperiode hebben de vier Randstadprovincies unaniem geadviseerd een doorwerkingsonderzoek op dit gebied uit te voeren. Naast het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in alle vier Randstadprovincies ook andere onderzoeken of audits uitgevoerd naar de verbonden partijen. Op basis van deze verschillende onderzoeken  heeft de Rekenkamer nu een meta-onderzoek uitgevoerd waarbij de vier Randstadprovincies met elkaar worden vergeleken. Het beleid en de praktijk met betrekking tot verbonden partijen zijn in beeld gebracht aan de hand van de vier aspecten van ‘good governance’: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht.

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid inzake de verbonden partijen. Allereerst is de omvang van de problematiek in de vier provincies in beeld gebracht en heeft een inventarisatie van de verbonden partijen plaatsgevonden. Vervolgens is, op basis van uitkomsten van de onderzoeken die in de afgelopen jaren in de Randstadprovincies zijn uitgevoerd, nagegaan in hoeverre de conclusies en aanbevelingen (nog) aan de orde zijn in de betreffende en/of andere Randstadprovincies. In het onderzoek staat hypothese-toetsing centraal. Het onderzoek bestond uit interviews met ambtenaren bij de provincies en bestudering van aangeleverd onderbouwingsmateriaal. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden bij de verbonden partijen. De onderzoeksvraagstelling luidt: welke verbeteringen zijn mogelijk in het beleid inzake de verbonden partijen en waar kunnen de Randstadprovincies van elkaar leren?