Utrecht

Bescherming drinkwaterbronnen

In Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland zijn in totaal zes drinkwaterbedrijven actief. De bronnen die zij voor de productie van drinkwater gebruiken zijn grondwater, oppervlaktewater en oevergrondwater. Het Nederlandse drinkwater is zo schoon dat het zonder zorgen gedronken kan worden. Het gaat hier om gezuiverd water uit de drinkwaterbronnen. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland staat echter onder druk. Diverse soorten verontreinigingen en activiteiten in de ondergrond vormen een bedreiging voor de kwaliteit van (oever)grondwater en oppervlaktewater

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen. Daarnaast worden de voornaamste aandachtspunten die betrokkenen signaleren in de uitvoering van het beleid weergegeven.

De Rekenkamer kijkt naar de manier waarop de provincies hun beleid ten aanzien van de bescherming van drinkwaterbronnen hebben vormgegeven. Hierbij komen onder andere aan de orde wat de hoofddoelen van het beleid zijn en welke maatregelen en instrumenten de provincies inzetten. Aan de hand van beschikbare meetgegevens zal ook de kwaliteit van de drinkwaterbronnen in kaart worden gebracht. Indien relevant zal naast de kwaliteit ook gekeken worden naar de kwantiteit van de drinkwaterbronnen. Om een beeld te krijgen van de uitvoering van het provinciale beleid ten aanzien van de bescherming van drinkwaterbronnen zal de Rekenkamer een analyse maken van recente evaluaties en interviews houden met betrokken partijen. Dit deel van het onderzoek zal vooral kwalitatief van aard zijn en de percepties van verschillende betrokkenen op de uitvoering van het provinciale beleid weergeven.