Zuid-Holland

Bescherming drinkwaterbronnen

In Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland worden grondwater, oppervlaktewater en oevergrondwater gebruikt voor de productie van drinkwater. Het RIVM stelt dat het Nederlandse drinkwater zo schoon is dat het zonder zorgen gedronken kan worden. Het gaat hier om gezuiverd water uit de drinkwaterbronnen. De drinkwatervoorziening is geen vanzelfsprekendheid. Schoon en voldoende drinkwater is van grote waarde en vraagt blijvend om aandacht. Bij een deel van de drinkwaterwinningen in de Randstedelijke provincies staat de kwaliteit van het gewonnen ruwwater onder druk. Uit de gebiedsdossiers, die provincies voor elke drinkwaterwinning opstellen, blijkt dat bij zowel oppervlaktewaterwinningen als de (oever)grondwaterwinningen eisen en signaleringswaarden worden overschreden.

Er is een toename in het aantal belangen dat conflicteert met (de bescherming van) drinkwater, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energietransitie en landbouw. Om de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen nu en in de toekomst veilig te stellen moet het drinkwaterbelang beter worden behartigd. De provincies hebben daarbij een belangrijke taak en kunnen hier volgens de Rekenkamer meer aan bijdragen.

In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen. Daarnaast zijn de voornaamste aandachtspunten die betrokkenen signaleren in de uitvoering van het beleid weergegeven. Uit het onderzoek zijn aanbevelingen gekomen voor een verdere verbetering van het beleid.