Checklist beleidscommunicatie – Flevoland

De Flevolandse leden van de Programmaraad hebben de Randstedelijke Rekenkamer gevraagd een onderzoek naar het communicatiebeleid van de provincie uit te voeren. Men wilde weten of er voldoende aandacht is voor communicatie in de beleidsvorming en uiteindelijke besluitvorming. De Randstedelijke Rekenkamer heeft daarom in 2010 onderzocht welke communicatiemiddelen de provincie kan inzetten om verschillende partijen (burgers, bedrijven, belangenorganisaties, andere overheden) te betrekken bij de beleidsvorming. Hiervoor is een checklist opgesteld, die is samen­gesteld uit drie andere checklists, waarin bestaande inzichten vanuit de wetenschap en van professionals over beleids­communicatie en beleidsvorming zijn opgenomen. De checklist omvat negen stappen, waarmee de communicatie in een beleidsvormingsproces gestructureerd kan worden doorlopen.

Foto: provincie Flevoland