Noord-Holland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. De Woo vervangt de Wob (Wet openbaarheid van bestuur), die veertig jaar van kracht was. Openheid en openbaarheid zijn belangrijk voor een ‘goede en democratische bestuursvoering’, staat in de aanhef van de oude Wob. Regelmatig blijken er evenwel problemen rond openbaarheid van overheidsinformatie. Die problemen zijn van verschillende aard en orde én er lijken grote verschillen te zijn tussen overheidsorganisaties. Een systematisch grootschalig onderzoek naar de praktijk ontbrak echter nog. In de Woo staat actieve openbaarmaking van overheidsinformatie veel meer centraal dan in de Wob. Nu  de Woo de Wob heeft vervangen, blikt dit onderzoek ook vooruit of de deelnemende overheden ‘Woo proof’ zijn. Het onderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan de invoering van de Woo.

De hoofdvraag van het onderzoek is: “Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd aan volksvertegenwoordiging en samenleving, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen?”

Het onderzoek is landelijk uitgevoerd in de vorm van een DoeMeeonderzoek van de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamer­commissies (NVRR). Aanvullend op het landelijke onderzoek hebben de Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel), de Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) en de Randstedelijke Rekenkamer een extra selectie van dossiers laten onderzoeken.