Flevoland

DoeMee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur

De Wob is ruim veertig jaar oud. In de aanhef van de wet staat dat openheid en openbaarheid belangrijk zijn voor een ‘goede en democratische bestuursvoering’. Regelmatig blijken er evenwel problemen rond openbaarheid van overheidsinformatie. Die problemen zijn van verschillende aard en orde én er lijken grote verschillen te zijn tussen overheidsorganisaties. Een systematisch grootschalig onderzoek naar de praktijk ontbreekt echter nog. De Tweede Kamer heeft op 26 januari 2021 het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) aangenomen, dat dit jaar in de Eerste Kamer wordt behandeld. Actieve openbaarmaking van overheidsinformatie staat hierin veel meer dan in de Wob centraal. Omdat de Woo de Wob gaat vervangen, blikt dit onderzoek ook vooruit of de deelnemende overheden ‘Woo proof’ zijn.

De hoofdvraag van het onderzoek is: “Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd aan volksvertegenwoordiging en samenleving, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen?”

Het onderzoek wordt landelijk uitgevoerd in de vorm van een DoeMeeonderzoek van de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamer­commissies (NVRR). Aanvullend op het landelijke onderzoek laten de Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel), de Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) en de Randstedelijke Rekenkamer een extra selectie van dossiers onderzoeken, zodat de dossierstudie een dergelijke omvang heeft dat deze geschikt is de werkwijze binnen de provincies te vertegenwoordigen.