Zuid-Holland

DoeMee onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers

Als gevolg van decentralisaties, de komende Omgevingswet, de toegenomen maatschappelijke complexiteit en de steeds verdergaande informatisering is de druk op de decentrale volksvertegen­woordiging de afgelopen periode toegenomen. Het ROB rapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’ laat zien dat het takenpakket van de volksvertegenwoordigingen is verzwaard, maar dat de ondersteuning van deze democratische instituties niet significant is toegenomen. Juist hier lijkt sprake van een paradox: de taakverzwaring vraagt om meer, maar leidt juist tot minder ondersteuning.

De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) liet in de vorm van een DoeMee-onderzoek een landelijk onderzoek uitvoeren naar de Ondersteuning van de volksvertegenwoordigers. Het onderzoek is uitgevoerd door PBLQ. De centrale onderzoeksvraag is: “Wat is de staat van de financiële ondersteuning van het volksvertegenwoordigende orgaan?” Er is onder andere inzichtelijk gemaakt welk budget beschikbaar is, wat daaruit wordt gefinancierd, en of dit in de periode 2018-2022 is veranderd. Aan het landelijk onderzoek deden zeventig gemeenten, zes waterschappen en zes provincies mee: te weten Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.

Rekenkamer Oost Nederland en de Randstedelijke Rekenkamer hebben voor deze zes provincies provinciale rapportages gemaakt, waarin de resultaten voor zover mogelijk worden vergeleken.