Flevoland

DoeMee onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordigers

Als gevolg van decentralisaties, de komende Omgevingswet, de toegenomen maatschappelijke complexiteit en de steeds verdergaande informatisering is de druk op de decentrale volksvertegen­woordiging de afgelopen periode toegenomen. Het ROB rapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’ laat zien dat het takenpakket van de volksvertegenwoordigingen is verzwaard, maar dat de ondersteuning van deze democratische instituties niet significant is toegenomen. Juist hier lijkt sprake van een paradox: de taakverzwaring vraagt om meer, maar leidt juist tot minder ondersteuning.

Er doen 73 gemeenten, 7 waterschappen en 6 provincies mee, waaronder Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door PBLQ. De centrale onderzoeksvraag is: “Wat is de staat van de financiële ondersteuning van het volksvertegenwoordigende orgaan?” Er wordt inzichtelijk gemaakt welk budget beschikbaar is, wat daaruit wordt gefinancierd, in hoeverre de middelen worden besteed en of dit in de periode 2018-2022 is veranderd. Tevens wordt aangegeven wat er is te zeggen over de doeltreffendheid van de ingezette middelen.