Utrecht

Geluidhinder provinciale wegen

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken. Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in het provinciale beleid inzake geluidhinder en de uitvoering daarvan.

Verkeersgeluid kan leiden tot irritatie, stress en slapeloosheid met nadelige effecten voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Na luchtvervuiling is hinderlijk geluid, waaronder ook dat van verkeer, de milieufactor die de grootste bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Daarmee laat het andere milieufactoren, zoals passief meeroken en UV-straling, achter zich. De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij deze vorm van hinder beperkt. Uitzondering hierop vormt de reconstructie en aanleg van wegen, waar de provincie het verplichte kader uit de Wet geluidhinder moet volgen.

Met dit onderzoek wordt inzicht geboden in het provinciale beleid inzake geluidhinder en de uitvoering daarvan. Daarnaast is met dit onderzoek in beeld gebracht hoe de provincie zich voorbereidt op de grootste wetswijziging op het gebied van geluid in 30 jaar (Swung-2). Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In het rapport is op pagina 3 en 4 een infographic opgenomen waarin het onderzoeksonderwerp in kort bestek is weergegeven. Deze infographic is hieronder apart te downloaden