Gevalstudie doeltreffendheid subsidie Luchtkwaliteit

Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Op 6 maart jl. publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer de resultaten van het eerste deel van het onderzoek ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies’. In vervolg daarop zijn als gevalstudie vier evaluaties uitgevoerd. De centrale vraagstelling van dit tweede deel van het onderzoek luidt: ‘In hoeverre is aannemelijk dat de onderzochte subsidie doeltreffend is en tot welke inzichten leidt dit voor de wijze waarop de doeltreffendheid van een subsidie is vast te stellen?’ De vier onderzochte subsidies zijn: CMO Flevoland (Flevoland), Uitvoeringsregeling Stimulering Verbetering Luchtkwaliteit (Noord-Holland), Subsidie Tijdsordening (Utrecht) en Subsidieregeling Vrije Tijd 2011 (Zuid-Holland). Deze gevalstudies hebben de bouwstenen geleverd voor de Handreiking evaluatie doeltreffendheid subsidies. De Handreiking en gebruiksaanwijzing vindt u onder ‘bijlage bij rapport’.