Natuurbeleid EHS onder de loep – provincie Zuid-Holland

In de twintigste eeuw is veel Nederlandse natuur verdwenen, met als gevolg kleinere en versnipperde natuurgebieden. Om de biodiversiteit van de Nederlandse natuur te behouden is in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. Hierin moeten de versnipperde gebieden worden vergroot en met elkaar verbonden. In de jaren daarna bleken de pogingen om de inrichting van het landelijk gebied te verbeteren onvoldoende te leiden tot de gewenste resultaten. Dat was aanleiding om te komen tot de vorming van één Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Een belangrijk doel binnen het thema natuur van het ILG was de realisatie van de EHS. Rijk en provincies maakten voor de periode 2007-2013 kwantitatieve afspraken over de verwerving, inrichting en ontsnippering van natuur en over particulier en agrarisch natuurbeheer. De provincies hebben met de start van het ILG een steeds belangrijkere taak gekregen op het terrein van natuur. Door de verdere decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies is deze provinciale rol verder vergroot. Dit maakt het natuurbeleid in toenemende mate onderwerp van sturing en controle door Provinciale Staten (PS). Het beleid is in beweging en het is belangrijk om te weten of de formulering van het natuurbeleid recht doet aan de provinciale doelen en hoe PS hierover worden geïnformeerd. Hieronder kunt u het rapport dat zich richt op het natuurbeleid voor de EHS en de 5-minutenversie nalezen.