Noord-Holland

Puzzelen met de wateropgave

In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Een belangrijk onderwerp uit het NBW is het oplossen van de zogenaamde kwantitatieve wateropgave. Dit is de opgave die is ontstaan als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking. Er is sprake van een wateropgave als wateroverlast in een gebied vaker dreigt voor te komen dan acceptabel is. Hierbij moet worden uitgegaan van de in de toekomst te verwachten neerslaghoeveelheden. Doel van het NBW is om het watersysteem in 2015 op orde te hebben. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de mate waarin de provincies de kwantitatieve wateropgave oplossen.

Foto: Provincie Noord-Holland