Zuid-Holland

Regie op herstructureren bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Veel bedrijventerreinen (zo’n 30 procent) zijn echter verouderd. De provincies hebben provinciale herstructureringsprogramma’s opgesteld, ten behoeve van de versnelde herstructurering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre de provincies beleidsmatig invulling geven aan de eisen die in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 aan deze programma’s gesteld worden. Deze eisen hebben betrekking op de herstructureringsopgave (omvang, locaties e.d.), de financiering, regionale samenwerking, duurzaam beheer en onderhoud en de vormgeving van de uitvoering.

Foto: Provincie Zuid-Holland