Zuid-Holland

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) zet zich in voor het versterken van de economie en werkgelegenheid in een regio. ROM’s fungeren als gezamenlijk instrument van Rijk en regio in het regionaal economisch beleid en innovatiebeleid. Elke ROM heeft als kerntaken:
investeren in innovatieve ondernemers;
innoveren door ondernemers in de regio onderling en met relevante kennisinstellingen te verbinden en te helpen nieuwe ideeën te ontwikkelen in specifieke innovatieprojecten en business cases;
internationaliseren door zowel internationale ondernemingen aan te trekken als te helpen met het waarmaken van internationale ambities van ondernemers in regio.

In totaal telt Nederland negen ROM’s die samen alle Nederlandse regio’s vertegenwoordigen. In de provincie Flevoland gaat het om Horizon Flevoland, in de provincie Utrecht om ROM Utrecht Region, in de provincie Noord-Holland om ROM InWest en in provincie Zuid-Holland om InnovationQuarter. Elke ROM is een onderneming met publieke aandeelhouders zonder winstoogmerk. Het Rijk en provincies (en in sommige gevallen ook regio’s, gemeenten en kennisinstellingen) zijn aandeelhouder en subsidieverstrekker van ROM’s.

In juli 2023 namen de Provinciale Staten van Flevoland een motie aan waarin zij de Randstedelijke Rekenkamer vroegen “onderzoek te plegen rondom Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon en waar mogelijk dit te combineren met soortgelijke of aansluitende onderzoek behoeften van andere (Randstedelijke) provincies.”

De Rekenkamer verkent mogelijke onderzoeksrichtingen. Op dit moment wordt bekeken welke invalshoek de meeste toegevoegde waarde biedt.