Utrecht

Sturing in de OV-concessies Utrecht

De provincie Utrecht is concessieverlener voor het bus- en tramvervoer op haar grondgebied. De twee huidige openbaar vervoerconcessies in Utrecht lopen beide in december 2023 af. In de Statenbrief van 3 maart 2020 hebben GS geschetst hoe de nieuwe concessieverlening wordt voorbereid. In het kader van de start van het aanbestedingstraject hebben de Utrechtse leden van de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer geadviseerd om voor de provincie Utrecht een onderzoek naar OV-concessies uit te voeren.

Bij het in kaart brengen van de sturing in OV-concessies is er een onderscheid te maken in drie fasen die samen de concessiecyclus vormen, namelijk de kaderstelling, de concessieverlening en het concessiebeheer. PS en GS hebben tijdens elke fase van de concessiecyclus verschillende verantwoordelijkheden en daaruit voortvloeiende sturingsmogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor sturing tijdens de kaderstelling ligt vooral bij PS, terwijl GS verantwoordelijk zijn voor sturing gedurende de fase van concessieverlening. Bij het concessiebeheer zijn PS en GS samen verantwoordelijk voor de sturing.

De Randstedelijke Rekenkamer concludeert in het rapport ‘Sturing in de OV-concessies Utrecht’ dat de doelen van de huidige OV-concessie van de provincie Utrecht grotendeels worden gemonitord en grotendeels zijn gerealiseerd. Zowel GS als PS hebben gedurende de concessiecyclus verschillende sturingsmogelijkheden toegepast in beide concessies. In de huidige wijze van sturing door GS en PS zijn sterktes, maar ook enkele zwaktes te onderscheiden. De Rekenkamer heeft aanbevelingen geformuleerd voor zowel PS als GS.