Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015

De doelstelling van de Validatie is het verstrekken van een oordeel over de juistheid en toereikendheid van de in de Terugblik Collegeperiode 2011-2015 gerapporteerde doelstellingen en resultaten. In 2010 heeft de Randstedelijke Rekenkamer de Terugblik van de collegeperiode 2007-2011 van de Provincie Zuid-Holland gevalideerd. In de bijeenkomst van de programmaraad van 4 maart jl. is aangegeven dat Zuid-Holland weer een Validatie zou willen laten uitvoeren over de Terugblik van de huidige collegeperiode. De Rekenkamer heeft daaraan gehoor gegeven. Hieronder kunt u het rapport en de 5-minutenversie nalezen.

Foto: Provincie-Zuid-Holland