Zuid-Holland

Verondieping Meeslouwerplas

De Meeslouwerplas is ontstaan door zandwinning voor weg- en woningbouw. De plas was op sommige plekken erg diep geworden en ook waren de oevers steil en op een aantal plaatsen instabiel. Om de plas minder diep te maken (‘verondiepen’) en de oevers veilig te maken, hebben de provincie Zuid-Holland en BAM Wegen B.V. regio West (BAM) in 2009 een overeenkomst gesloten. Naast het verondiepen van de plas, zouden volgens deze overeenkomst de oevers ook heringericht worden, een krekengebied gerealiseerd, eilanden verduurzaamd, een brug vervangen en geluidwerende voorzieningen gerealiseerd. Het uitvoeren van de werkzaamheden liep achterstand op en is in 2014 stilgevallen. Na overleg tussen de provincie en BAM zijn begin 2018 de afspraken bijgesteld. In 2019 heeft de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het al dan niet toepassen van baggerspecie met een te hoge concentratie asbest in de Meeslouwerplas. In januari 2020 is dit onderzoek besproken in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu. Naar aanleiding van deze bespreking is de Randstedelijke Rekenkamer gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de waterkwaliteit van de Meeslouwerplas.

Na een vooronderzoek zag de Rekenkamer de meeste toegevoegde waarde in een onderzoek naar de uitvoering van de afspraken tussen provincie Zuid-Holland en BAM uit 2009 en 2018 gericht op verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas.

In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe de provincie haar rol als opdrachtgever heeft ingevuld, hoe de omgeving en PS daarbij betrokken dan wel geïnformeerd zijn en tot welke resultaten het project geleid heeft. De leerpunten zijn als aanbevelingen in het rapport opgenomen.