Zuid-Holland

Verondieping Meeslouwerplas

De Meeslouwerplas is in de tweede helft van de vorige eeuw ontstaan door zandwinning voor weg- en woningbouw. De plas was op sommige plekken erg diep geworden en ook waren de oevers steil en op een aantal plaatsen instabiel. Om de plas minder diep te maken (‘verondiepen’) en de oevers veilig te maken, hebben de provincie Zuid-Holland en BAM Wegen B.V. regio West (BAM) in 2009 een overeenkomst gesloten. Deze zogeheten Basisovereenkomst had naast het verondiepen van de plas ook betrekking op de herinrichting van oevers, realisatie van een krekengebied, verduurzaming van eilanden, het vervangen van een brug en het realiseren van geluidswerende voorzieningen. Begin 2018 is een zogeheten Addendum bij de Basisovereenkomst tussen de provincie en BAM opgesteld, waarin de afspraken zijn bijgesteld.

In 2019 heeft de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het al dan niet toepassen van baggerspecie met een te hoge concentratie asbest uit de Ringvaart Haarlemmermeerpolder in de Meeslouwerplas. In januari 2020 is dit onderzoek besproken in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu. Naar aanleiding van deze bespreking is de Randstedelijke Rekenkamer gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de waterkwaliteit van de Meeslouwerplas.

Na een vooronderzoek – waarbij de Rekenkamer heeft gesproken met de ambtelijke organisatie, een aantal Statenleden en betrokken partijen zoals het Hoogheemraadschap Rijnland, Vrienden van Vlietland en het Recreatiecentrum Vlietland – ziet de Rekenkamer met name toegevoegde waarde in een onderzoek naar de uitvoering van de afspraken tussen provincie Zuid-Holland en BAM uit 2009 en 2018 om de Meeslouwerplas te verondiepen.

Met dit onderzoek willen we Provinciale Staten van Zuid-Holland ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol door inzicht te geven in hoe het verondiepingsproject is uitgevoerd en welke resultaten zijn behaald (doeltreffendheid). Daarnaast maken we inzichtelijk hoe de provincie haar rol bij het verondiepen van de Meeslouwerplas heeft ingevuld en op basis daarvan mogelijke leerpunten formuleren.