Vitaal platteland – Leefbaarheid en sociaal economische vitalisering van het platteland in de Randstad

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV-bereikbaarheid. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid en of de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend is. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een Bestuurlijke nota en een Nota van bevindingen. De Bestuurlijke nota bevat de conclusies en aanbevelingen voor de provincie Zuid-Holland, de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten en een provincievergelijking. De onderliggende bevindingen zijn beschreven in de Nota van bevindingen. Naast een persbericht is ook een zogenoemde 5-minutenversie van de bestuurlijke nota opgesteld.

foto: provincie Zuid-Holland