Vooronderzoek intrekking OV-concessie IJssel-Vecht

De OV-concessie IJssel-Vecht is tot stand gekomen door een samenwerking van drie provincies, namelijk de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. In de uitgevoerde aanbestedingsprocedure hebben de drie provincies op 24 september 2019 de OV-concessie gegund aan Keolis Nederland. Tijdens de implementatiewerkzaamheden van de OV-concessie werd in maart 2020 binnen Keolis geconstateerd dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de inschrijving. Na melding van de onregelmatigheden is door de drie provincies, onder leiding van de penvoerder Overijssel, een onderzoek uitgevoerd naar deze onregelmatigheden. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat op 4 augustus 2020 de OV-concessie aan Keolis is ingetrokken door de drie provincies. De Randstedelijke Rekenkamer heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de intrekking.

Het vooronderzoek richt zich op het intrekkingsproces en -besluit van de provincie Flevoland ten aanzien van de OV-concessie IJssel-Vecht. Met het vooronderzoek hebben wij onderzocht hoe het intrekkingsbesluit van de provincie Flevoland inzake de OV-concessie IJssel-Vecht tot stand is gekomen, welke afwegingen er zijn gemaakt en welke alternatieven er waren. Daarbij is nagegaan of het intrekkingsproces goed is verlopen en welke leerpunten er zijn voor de toekomst.

In het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de besluitvorming inzake de intrekking van de concessie onzorgvuldig was en/of de intrekking ondoelmatig, ondoeltreffend en/of onrechtmatig is geweest. Dat is de reden dat de Rekenkamer op dit moment heeft besloten geen vervolg te geven aan dit onderzoek. Ook naar de vervolgprocessen die plaatsvonden na het intrekkingsbesluit, zoals de verlenging van de huidige concessie Lelystad en de schadeafwikkeling van de intrekking, heeft de Randstedelijke Rekenkamer op dit moment (nog) geen onderzoek gedaan. De Rekenkamer heeft een aantal leerpunten geconstateerd met betrekking tot de gebruikelijke werkwijze van documenteren bij de provincie Flevoland én de formele en informele samenwerkings- en overlegstructuren tussen de drie provincies onderling in dit samenwerkingsverband.