Wonen

In Nederland en met name in de Randstad neemt het tekort aan woningen toe. Gevolgen van het tekort aan woningen zijn onder andere snel duurder en schaarser wordende koopwoningen, stijgende huurprijzen en oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. De provincies voeren, rekening houdend met het rijksbeleid, de regie over de integratie en afweging van ruimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang. Voor wonen houdt dit onder andere in dat de programmering van verstedelijking een taak is van de provincies en (samenwerkende) gemeente. De wijze waarop de provincies invulling geven aan hun regierol is niet wettelijk bepaald. Provincies kunnen een eigen invulling geven aan hun rol en kunnen daarvoor verschillende instrumenten inzetten.

Met dit onderzoek willen we Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol door inzicht te geven in de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen wordt ingevuld en uitgevoerd.

De Rekenkamer kijkt naar de manier waarop de provincies het woonbeleid hebben vormgegeven. Hierbij komen onder andere de hoofddoelen van het woonbeleid, de rol van de provincie op het gebied van wonen en de instrumenten die de provincie inzet aan de orde. De Rekenkamer onderzoekt ook de ingezette instrumenten op hun werking / uitvoering. De manier waarop de werking / uitvoering van een instrument wordt onderzocht is afhankelijk van het type instrument. De Rekenkamer zal afhankelijk van het type instrument een geschikte werkwijze hanteren. Tot slot wordt de informatievoorziening omtrent wonen aan PS beoordeeld.