Begroting en jaarstukken

De begroting van de Randstedelijke Rekenkamer, die ieder jaar in juli voorafgaand aan het begrotingsjaar openbaar wordt, bevat een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting is het onderzoeksprogramma opgenomen met een overzicht van de in dat jaar lopende en startende onderzoeken. Na afloop van het begrotingsjaar maakt de Rekenkamer de jaarstukken met jaarverslag en jaarrekening openbaar. In het jaarverslag wordt verantwoord in hoeverre het onderzoeksprogramma is gerealiseerd en hoeveel dit heeft gekost.

U kunt de meest recente begrotingen en jaarstukken downloaden.