Energietransitie

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie. Het Nederlandse energiesysteem moet ingrijpend worden veranderd. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare energie, zoals wind en zon. Over deze energietransitie zijn Europese en landelijke afspraken gemaakt. Alle provincies zetten zich, samen met partners zoals woningbouwcorporaties, bedrijven, gemeenten en inwonerscollectieven in om te voldoen aan die afspraken.

In het rapport doen de Rekenkamers aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij energietransitie kunnen invullen. Ook hebben de rekenkamers aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter zichtbaar te kunnen maken wat de bijdrage van de provincies is, om te zorgen dat provincies van elkaar kunnen leren en om te kunnen sturen op doelen die veelal ver in de toekomst liggen.

Naast het gezamenlijke eindrapport is per provincie een feitennota opgesteld. Deze is te vinden onder het kopje ‘provinciespecifieke bijlagen’. Hier vindt u ook de aanbiedingsbrief aan PS met hierin de bestuurlijke reactie van GS op het gezamenlijke eindrapport en het nawoord van de rekenkamer.