Wat we doen

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én of zij handelen volgens de regels.

De missie van de Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer zet zich in voor transparante, betrouwbare en lerende Randstadprovincies.

Onze beleidsvisie geeft de vertaling van deze missie in concrete doelen en prestaties. Onze kernwaarden zijn onafhankelijk, omgevingsbewust, zorgvuldig, kritisch en toegankelijk.

Oprichting

Met de invoering van het dualisme is bepaald dat de controlerende en kaderstellende rol van Provinciale Staten versterkt moest worden. Eén van de instrumenten die daartoe in het leven is geroepen is de onafhankelijke rekenkamer. De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland spraken zich uit voor één gezamenlijke rekenkamer en hebben in 2005, door het aangaan van een gemeenschappelijke regeling, de Randstedelijke Rekenkamer opgericht.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens én openbaarheid van onze rapporten. De Rekenkamer doet zowel provincievergelijkend als provinciespecifiek onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma. De Programmaraad, die bestaat uit statenleden, adviseert de Rekenkamer over de programmering.

Reglement van Orde

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een Reglement van Orde opgesteld. Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en werkwijze van de Rekenkamer.

Kwaliteitshandvest

Om de kwaliteit van de rekenkamer te waarborgen stemmen de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer hun instrumenten op elkaar af. In 2012 ondertekenden de rekenkamerbestuurders daarvoor een kwaliteitshandvest. Dit kwaliteitshandvest vormt de basis voor kwaliteitscontrole, evaluatie en onderlinge visitatie. Het doel is de kwaliteit van de rekenkamers hoog te houden, nu en in de toekomst, zodat zij een betekenisvolle rol blijven vervullen in het lokale bestuur. Na enige jaren ervaring met de toepassing van het Kwaliteitshandvest is in april 2020 de derde herziene versie vastgesteld.