Werkwijze

Vaststelling onderzoeksprogramma

De Randstedelijke Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Wel laat de Rekenkamer zich, voorafgaand aan de vaststelling van het onderzoeksprogramma, adviseren door een Programmaraad. De door de Rekenkamer geselecteerde onderzoeksonderwerpen worden opgenomen in een concept programmabegroting. Deze wordt voor een zienswijze opgestuurd naar Provinciale Staten, waarna de definitieve programmabegroting wordt vastgesteld.

Opzet van het onderzoek

De Rekenkamer doet bij Gedeputeerde Staten een vooraankondiging van de start van het onderzoek en begint vervolgens met een oriƫnterend traject. Om de precieze invalshoek te bepalen, begint de Rekenkamer met het houden van interviews en het bestuderen van relevante documenten. Mede op basis van deze informatie wordt de onderzoeksopzet vastgesteld.

Uitwerking

De onderzoeksopzet wordt toegestuurd aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en aan degenen die ambtelijk eindverantwoordelijk zijn voor het onderwerp. Daarna begint de Rekenkamer met de feitelijke uitvoering van het onderzoek. De feiten die het onderzoek oplevert, worden vastgelegd in een concept rapportage, de Nota van bevindingen.

Wederhoor

Om na te gaan of de feiten kloppen, wordt de Nota van bevindingen voorgelegd aan de ambtelijk eindverantwoordelijken. Mocht de Nota onjuistheden bevatten, dan kan de Rekenkamer die aanpassen. Vervolgens stelt de Rekenkamer een Bestuurlijke nota op, met daarin de conclusies van het onderzoek en aanbevelingen voor de provincie. Deze Nota wordt voor bestuurlijk wederhoor toegezonden aan Gedeputeerde Staten. De reactie van Gedeputeerde Staten op de conclusies en aanbevelingen wordt integraal opgenomen in het rapport, voorzien van een nawoord van de Rekenkamer.

Publicatie

De Rekenkamer maakt het definitieve rapport openbaar door toezending aan Provinciale en Gedeputeerde Staten. Ook wordt het rapport samen met de 5-minutenversie op de website geplaatst. Vervolgens kan het rapport door Provinciale Staten worden besproken, waarbij ook de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten wordt betrokken. De Rekenkamer geeft desgevraagd een presentatie van het onderzoek en beantwoordt technische vragen van Provinciale Staten.