Programmaraad

Samenstelling

De Randstedelijke Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Wel laat de Rekenkamer zich, voorafgaand aan de vaststelling van het onderzoeksprogramma, adviseren door een programmaraad. Deze bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

De samenstelling van de Programmaraad is momenteel als volgt:

Namens Flevoland:

Leden:

Plaatsvervangende leden:

Namens Noord-Holland:

Leden:

Plaatsvervangende leden:

Namens Utrecht:

Leden:

Plaatsvervangende leden:

Namens Zuid-Holland:

Leden:

Plaatsvervangende leden:

Werkwijze

De Randstedelijke Rekenkamer verzamelt continu onderwerpen voor onderzoek, op basis van zowel eigen waarnemingen als suggesties vanuit de provincies (o.a. via de programmaraad). De Programmaraad komt minstens twee maal per jaar bijeen om advies uit te brengen aan de Rekenkamer. Vervolgens bepaalt de Rekenkamer welke onderzoeken zij zal doen en neemt deze op in de begroting. De programmaraad handelt op basis van de Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer.