Evaluatie procesgangen van de sport- en cultuurnota

Provinciale Staten (PS) hebben als taak de kaders vast te stellen voor het beleid dat de provincie voert. Deze kaders worden door PS onder meer vastgelegd in meerjarige beleidsnota’s. Zo hebben PS in Flevoland de sportnota ‘Tijd voor sport’ en de cultuurnota ‘Raakvlakken’ vastgesteld, waarin de kaders voor het sport- en het cultuurbeleid vanaf 2005 tot en met 2008 zijn vastgelegd.
De totstandkoming van deze nota’s had een experimenteel karakter. In het kader van het in 2003 ingevoerde dualisme wenste de commissie Samenleving haar kaderstellende rol actiever in te vullen bij het opstellen van de sport- en de cultuurnota. Op verzoek van deze commissie heeft de Randstedelijke Rekenkamer een evaluatie uitgevoerd van de procesgangen rondom de totstandkoming van de nota’s. Hiermee hoopt de Rekenkamer PS te ondersteunen bij het opstellen van de nieuwe sport- en cultuurnota’s voor de periode 2009-2012.
Hieronder kunt u het rapport en het persbericht nalezen. Onder “Bijlage bij rapport” vindt u de begeleidende brief aan Provinciale Staten van Flevoland.

Foto: provincie Flevoland