Flevoland

Fietsbeleid

Naar schatting zijn er 22,3 miljoen fietsen in Nederland, dit komt neer op ongeveer 1,3 fiets per inwoner. Nederland zou hiermee het enige land ter wereld zijn dat meer fietsen heeft dan inwoners.[1] Fietsen is een vast onderdeel van het dagelijks leven. In Nederland heeft zich een innovatieve fietseconomie kunnen ontwikkelen en kennis over de fiets en fietsinfrastructuur wordt met het buitenland gedeeld. In heel veel andere landen is ‘even de fiets pakken’ veel minder normaal.

Tot enkele jaren terug lag de focus van de provincies vooral op de aanleg en het onderhoud van fietspaden die het in eigen beheer heeft. De afgelopen jaren zijn de ambities van de provincies als het gaat om de fiets toegenomen. Belangrijk onderdeel van het provinciale beleid is het realiseren van snelfietsroutes. Andere onderdelen die geregeld terugkomen zijn het realiseren van fietsvoorzieningen, zoals stallingen bij het station, en het verzamelen van data over fietsgebruik.

Met dit onderzoek wil de Rekenkamer Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol. Het doel van het onderzoek is inzichtelijk maken op welke wijze het provinciale fietsbeleid is vormgegeven en in hoeverre voor het onderdeel snelfietsroutes de uitvoering aansluit op het behalen van de doelen. Een vergelijking van de werkwijze van de vier provincies biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren.

[1] Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (2021), www.immaterieelerfgoed.nl