Informatieveiligheid

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Onderzocht is of de provincies de informatieveiligheid voldoende hebben geborgd.

Informatieveiligheid houdt in dat informatie alleen door de juiste personen is te zien en te gebruiken. Ook moet informatie volledig, juist, actueel en op het juiste moment toegankelijk zijn. Er kunnen maatregelen worden genomen op de aandachtsgebieden Mens & organisatie, ICT en Basisinfrastructuur om de informatieveiligheid te bevorderen. Met deze maatregelen kunnen organisaties de risico’s op het gebied van informatieveiligheid tot een acceptabel niveau terugbrengen.

Provincies richten zich al enige tijd op het bevorderen van informatieveiligheid. Met de ondertekening van het Convenant Interprovinciale Regulering Informatieveiligheid eind 2014 hebben de provincies kenbaar gemaakt de informatieveiligheid verder te willen optimaliseren en professionaliseren. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de provincies zijn gevorderd met de borging van informatieveiligheid.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In het rapport is op pagina 3 en 4 een infographic opgenomen, waarin het onderzoeksonderwerp in kort bestek is weergegeven. Deze infographic is hieronder apart te downloaden. Ook is de provincievergelijking hieronder apart te downloaden. Hierin zijn de hoofd- en deelconclusies van de vier Randstedelijke provincies opgenomen.