Inzicht in doeltreffendheid van subsidies

Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Dit onderzoek richt zich op het inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: ’In hoeverre heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van provinciale subsidies en wat is de doeltreffendheid van de geselecteerde subsidie?’ Dit rapport betreft het eerste deel van het onderzoek.

Het tweede deel van het onderzoek is inmiddels gepubliceerd op 10 oktober 2012. De Rekenkamer heeft een evaluatie uitgevoerd naar de doeltreffendheid van één subsidie per provincie. De vier onderzochte subsidies zijn: CMO Flevoland (Flevoland), Uitvoeringsregeling Stimulering Verbetering Luchtkwaliteit (Noord-Holland), Subsidie Tijdsordening (Utrecht) en Subsidieregeling Vrije Tijd 2011 (Zuid-Holland). U kunt deze rapporten ook op deze website vinden. Deze gevalstudies hebben de bouwstenen geleverd voor de Handreiking evaluatie doeltreffendheid subsidies.

De Handreiking en de bijbehorende gebruiksaanwijzing vindt u onder ‘bijlage bij rapport’.

Duinen Bloemendaal