Natuurbeheer in beeld – provincie Noord-Holland

In de loop der jaren hebben de provincies een steeds belangrijker taak gekregen op het terrein van natuur. Met de verdere decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies zal deze provinciale rol nog verder vergroten. Het provinciale natuurbeleid kent doelen ten aanzien van biodiversiteit, ecologische verbindingen, terugdringen van versnippering, belevingswaarde en gebruik van natuur. Sommige doelen komen voort uit (inter)nationale verplichtingen of berusten op provinciale keuzen. Er is daarbij sprake van doelen op verschillende niveaus, variërend van het niveau van de provincie tot het niveau van percelen of clusters van percelen. Natuurbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren zorgen voor het beheer van natuur en agrariërs werken aan agrarisch natuurbeheer van landbouwgrond. Via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) draagt de provincie hier financieel aan bij. De vraagstelling van dit onderzoek is: hoe doeltreffend en doelmatig zijn de provinciale natuurbeheersubsidies in de periode 2007 – 2012? Hieronder kunt u het rapport en de 5-minutenversie nalezen.