Restauratie van rijksmonumenten

Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor de verdeling van de middelen voor het restaureren van rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn. Sinds deze decentralisatie van Rijk naar provincie zijn er verschillen tussen de provincies ontstaan in het beleid voor het restaureren van rijksmonumenten. Ook lijken de restauratieachterstanden de afgelopen jaren toe te nemen en berichtten landelijke media in juni 2016 dat de provincies veel meer geld nodig hebben voor de restauraties van rijksmonumenten. De € 20 mln. die de provincies jaarlijks van het Rijk ontvangen, zou onvoldoende zijn om de omvangrijke restauraties van de zogeheten kanjermonumenten uit te voeren. Voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding om onderzoek te doen naar de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten.

Met dit onderzoek hebben we inzichtelijk gemaakt of de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn (doeltreffendheid van beleid). Verder hebben we opvallende verschillen tussen opzet en uitvoering van de provinciale subsidieregelingen inzichtelijk gemaakt, zodat de provincies van elkaar kunnen leren.

Booms, C.S. (Chris), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 543.350