Noord-Holland

Resultaten onderzoek rechtmatigheid in Noord-Holland

Op 10 juli 2006 zullen Provinciale Staten van Noord-Holland de jaarstukken over 2005 bespreken. Met deze jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid in 2005. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of Provinciale Staten voldoende inzicht hebben in de mate waarin de provincie rechtmatig heeft gehandeld in dat jaar.