Uithoflijn

De Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de aansturing van het project Uithoflijn. Dit project betreft de realisatie van een sneltramverbinding tussen Utrecht Centraal en de Uithof door de provincie en de gemeente. Volgens de Bestuursovereenkomst Uithoflijn uit 2012 zou deze sneltramverbinding uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 in gebruik genomen worden en zouden de kosten van de traminfrastructuur € 321,2 mln. bedragen. Gedurende de tweede helft van 2017 is bij de Gemeenteraad en Provinciale Staten bekend geworden dat het project Uithoflijn vertraagd is en een kostenoverschrijding heeft opgelopen. Op verzoek van Raad en Staten van Utrecht hebben de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht gezamenlijk onderzoek verricht naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn en de informatievoorziening belangrijke tekortkomingen vertoonden. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben bij de gezamenlijke aansturing van het project onvoldoende invulling gegeven aan het principe ‘beste voor het project’. Het college van B&W en Gedeputeerde Staten onderschrijven de aanbevelingen.

www.uithoflijn.nl