Verkenning varend ontgassen

Als een schip een vloeibare lading gelost heeft, blijft er altijd wat van het geloste product in de tank van het schip achter. Deze restanten moeten soms eerst weg, voordat de nieuwe lading aan boord kan. Daarom blaast een schipper zijn tanks en leidingen met ventilatoren door. Dit heet ontgassen. Als dit ontgassen varend gebeurt, komen de stoffen in de buitenlucht terecht. Varend ontgassen is onwenselijk en mogelijk schadelijk voor omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu.[1]

Naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Flevoland over de uitstoot van grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen op het Marker-, IJssel- en Ketelmeer, vond op 10 november 2021 in de Provinciale Staten van Flevoland een interpellatiedebat over varend ontgassen plaats. Tijdens dit debat is geopperd om de Randstedelijke Rekenkamer naar dit dossier te laten kijken. Er was behoefte aan meer inzicht in de omvang van de problematiek, de risico’s van varend ontgassen voor mens en milieu, en de wijze waarop de provincie Flevoland een rol kan spelen bij het oplossen van het probleem. De Randstedelijke Rekenkamer heeft  een verkenning uitgevoerd om na te gaan of dit onderwerp aanleiding geeft tot een rekenkameronderzoek.

Uit deze verkenning blijkt dat de Gedeputeerde Staten van Flevoland de afgelopen maanden stappen hebben gezet op het dossier varend ontgassen. Zo zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en wordt gewerkt aan een mogelijke openbare ontgassingsfaciliteit in Flevoland. Tegelijkertijd constateert de Rekenkamer dat op nationaal en provinciaal niveau de regelgeving, bevoegdheden en verantwoordelijkheden omtrent varend ontgassen vooralsnog onduidelijkheden opleveren. Ook is er(meer) inzicht nodig in varend ontgassen, o.a. wat betreft meldingen en ladinggegevens van schepen. Daarnaast zijn er momenteel in Nederland te weinig faciliteiten voor gecontroleerd ontgassen. Vooralsnog ziet de Rekenkamer op dit moment geen aanleiding tot verder onderzoek.

 

[1] Inspectie Leefomgeving en Transport (2022), Ontgassen binnenvaarttankschepen. Ontgassen binnenvaarttankschepen | Gevaarlijke stoffen binnenvaart | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)