Zuid-Holland

Windpark Spui

Windpark Spui is een windpark van vijf windturbines gelegen in de gemeente Hoeksche Waard. In 2018 is gestart met de bouw en in juni 2019 was het gereed. Sindsdien is het windpark volledig operationeel. Het windpark is een initiatief van Klein Piershil BV.

Het windpark is tot stand gekomen door middel van een provinciaal inpassingsplan (PIP). Nadat PS in 2014 besloten om een PIP op te stellen, is de provincie gestart met een participatietraject. Het doel daarvan was onder andere om de omgeving te informeren en mee te laten denken over de uit te voeren milieueffectenrapportage. Ook de initiatiefnemer was betrokken bij het participatietraject, omdat de provincie met de initiatiefnemer heeft afgesproken dat deze de omgeving betrekt bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het windpark. Er is een participatieplan opgesteld, waarin is aangegeven welke regelingen de initiatiefnemer aan de omgeving aanbiedt en op welke manieren de omwonenden invloed kunnen uitoefenen op de exploitatie van het windpark. Op 14 september 2016 hebben PS het inpassingsplan Windpark Spui vastgesteld, waarna met de bouw van het windpark kon worden begonnen. Omwonenden keken kritisch aan tegen de komst van de windturbines. Nadat het windpark in gebruik is genomen, kwamen er veel klachten binnen bij de provincie en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De klachten betreffen met name geluidsoverlast.

Op 19 april 2022 ontving de Randstedelijke Rekenkamer een brief van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie (BE), waarin de Statencommissie de Rekenkamer verzoekt om onderzoek te doen naar het participatieproces bij Windpark Spui. Dit is voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding geweest om dit onderzoek te starten.

Met dit onderzoek willen we PS van Zuid-Holland ondersteunen door inzicht te geven in het participatieproces bij Windpark Spui. We onderzoeken de wijze waarop de provincie haar rol in het participatieproces bij Windpark Spui heeft ingevuld. Op basis hiervan zullen we eventuele leerpunten formuleren.