Zuid-Holland

Grip op het Groene Hart – vervolgonderzoek

Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige afwegingen tussen bijvoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds en het openhouden van het gebied anderzijds. In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het beleid omtrent het Groene Hart. De Randstedelijke Rekenkamer heeft in maart 2009 het rapport ‘Het Groene Hart – Een haalbare kaart?’ gepubliceerd. Voor dit vervolgonderzoek is gekozen om na te gaan wat er sinds de publicatie van het onderzoek is gebeurd en of het provinciaal bestuur op het onderzochte thema is verbeterd.