Booms, C.S. (Chris), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 543.350

Restauratie van rijksmonumenten

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten.

EBU

Economic Board Utrecht (EBU)

Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU), de wijze waarop PS hun kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld en het inzicht in de bereikte resultaten van provinciale subsidies.

Waddenfonds

In samenwerking met de Noordelijke Rekenkamer heeft de Randstedelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd.

Vervolgonderzoek natuurcompensatie Zuid-Holland

Provincies hebben de regierol bij natuurcompensatie. Met dit vervolgonderzoek natuurcompensatie is inzichtelijk gemaakt hoe in de praktijk de huidige invulling van het Zuid-Hollandse beleid gestalte krijgt.